ningen wa kayowaku, itsumo itami wo kirai

ningen wa kayowaku, itsumo itami wo kirai